Informace o obci

Charakteristika území a přírodní podmínky 

Obec Křížkový Újezdec s částí Čenětice se nachází v jihovýchodním sektoru Pražského metropolitního regionu. Podle členění územní prognózy vyššího územního celku (VÚC) se jedná o vnitřní příměstské území hlavního města Prahy - II. zónu. Tato zóna zahrnuje prstenec obcí po obvodě hlavního města Prahy, které jsou s hlavním městem spjaté a plní nebo ve výhledu mohou plnit funkci rozvojového území především pro bydlení.

 
Nadmořská výška místního regionu ležícího ve Středočeské pahorkatině se pohybuje od 420 m n.m. do 480 m n.m.
 
Katastrální území obcí Křížkový Újezdec a Čenětice leží v zemědělsky intenzivně využívané krajině, kde převažuje orná půda. V nivách podél potoků jsou louky a částečně pastviny. Lesní porosty jsou zde zastoupeny lesním masivem "Okrouhlík" na východní hranici a jinak pouze drobnými remízky podél potoků. Vrch v lese Okrouhlík (483 m) je nejvyšší místo v okolí, z něhož je pěkně daleký rozhled k údolí Sázavy a dále a Benešovsko a Neveklovsko. Celkově je možno hodnotit území jako chudé na zeleň.
 
Zdejší krajina je mírně zvlněná s údolími a prameništi několika potoků. Mezi Křížkovým Újezdcem a Čeněticemi prochází rozvodí mezi Vltavou a Sázavou. Významnou přírodní lokalitou jsou "Ovčáry", kde pramení potok Botič. Toto území je kvalifikováno jako biokoridor regionálního významu. V Křížkovém Újezdci pramení Kamenický (Čakovický) potok. Křížkový Újezdec leží v povodí Sázavy, Čenětice jsou v povodí Botiče.
 

Demografický a urbanistický popis 

Obce Křížkový Újezdec i Čenětice nebyly nikdy sídlem šlechty ani církevních objektů. Byly založeny jako zemědělské poddanské obce s drobnými hospodářskými dvory a staveními okolo návsi na průjezdové komunikaci. Počet osídlených nikdy nepřekračoval hodnotu okolo 100 lidí. Drobnější zástavba na krajích obce pravděpodobně pochází z doby raabizační parcelace v 18. století.
 
Ačkoli zemědělská výroba byla po celou historii obce dominantní, dochází v současnosti k nárůstu počtu obyvatel dojíždějících za prací do okolních rodících se průmyslových center.
 
Ve 20. století se začala rozvíjet výstavba mimo původní náves, především v severní části obce.
 
Koncem minulého století měly Čenětice a Křížkový Újezdec celkem 24 domů. Po I. světové válce 38 domů. V roce 1948 zde bylo postaveno celkem 48 domů, s počtem trvale hlášeného obyvatelstva v Čeněticích
73 a v Křížkovém Újezdci 128. Poštovní úřad byl v té době v Jesenici a stanice SNB ve Velkých Popovicích a v Kamenici. V době socializace vesnice zde došlo stejně jako u většiny obcí k migraci obyvatel do měst a k poklesu trvale bydlících obyvatel.
 
Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991, aktualizovaných pro rok 1997 žilo v obou sídlech 139 obyvatel, z toho v Čeněticích 33 a v Křížkovém Újezdci 106 obyvatel. Trvale obydlených bytů vesměs v rodinných domcích bylo v Čeněticích 11 a v Křížkovém Újezdci 38. V lokalitě Ovčáry byly v roce 1997 evidovány 4 rekreační objekty.
 
K 1. březnu 2001 žilo v obou částech obce v 64 domech celkem 137 trvale hlášených obyvatel, z toho 63 mužů a 74 žen.
 
Návrhy na rozvoj území se týkají především ploch pro výstavbu rodinných domků, rozšíření zemědělské farmy a technické infrastruktury.
 
Jako první obec na okrese Praha - východ se Křížkový Újezdec pustil do komplexních pozemkových úprav v katastrálním území.
 

Občanská vybavenost 

Z hlediska širších vztahů se kromě spádovosti k Praze uplatňuje vazba na rychle se rozvíjející Kamenici, která je sídlem příslušného stavebního úřadu a obyvateli Křížkového Újezdce je využívána zdejší základní a vyšší občanská vybavenost.
 
Obecní úřad sídlí v budově bývalé kampeličky nacházející se v Křížkovém Újezdci Je samozřejmě v majetku obce. Obchod, který zajišťuje základní služby pro obyvatele obce, je umístěn v Křížkovém Újezdci v budově, kde sídlí obecní úřad.
 
Hřbitov založený v roce 1920 je v blízkosti obce Křížkový Újezdec, u silnice směrem na Petříkov, mimo zastavěnou část obce. Do zřízení hřbitova se převážně pohřbívalo na hřbitově ve Velkých Popovicích.
 
V Čeněticích je budova bývalé obecné malotřídní školy, která již (od roku 1980, kdy byla uzavřena) neplní svoji funkci a nyní je zde umístěn jeden obsazený byt. V budoucnu by měla být tato budova přestavěna a objekt, který je v majetku obce, dále využit.
 
Děti z obou částí obce dojíždí do základní školy v Kamenici.
 
V Křížkovém Újezdci v současné době není žádné sportoviště. Obec má předjednán výkup pozemků na výstavbu sportovního areálu pro umístění fotbalového hřiště, tenisového kurtu, hřiště pro nohejbal, volejbal a dětského hřiště. Areál má být na rozloze cca 1,4 ha oplocen, se souvislou vzrostlou zelení a vybudován včetně kabin a sociálního zařízení.
 
Obce samy nemají takřka žádnou občanskou vybavenost - vzhledem k jejich velikosti a systému tzv. střediskových obcí zde v minulých letech ani nebyla plánována.
Proto v podstatě začínají svoji základní vybavenost budovat od začátku.
 
Obce prozatím nemají vybudovánu plynofikaci, kanalizaci ani ČOV.
 
Zásobování zemním plynem lze řešit s výhledovou koncepcí Středočeské plynárenské, a.s., a to zatím pouze pro Křížkový Újezdec, přestože jižní okraj katastrálního území obce protíná VTL plynovod (zemní plyn) do Strojmetalu Kamenice, není však pro potřeby obce použitelný.
 
Zásobování pitnou vodou obec řeší - do Křížkového  Újezdce je přiveden vodovod, během dubna roku 2009 i do  Čenětic. Je budován v rámci vodovodu KAMENICKO.
 
V obci není řešena žádná systémová kanalizace. Kanalizace v obci je ve fázi přípravy dokumentace. Do budoucna se navrhuje samostatná čistírna odpadních vod pro Čenětice, kde recipientem má být potok Botič, a pro Křížkový Újezdec, kde má byt recipientem Kamenický (Čakovický) potok.
 
Podél zastavěného území Čenětic a Křížkového Újezdce v severojižním směru je položen kabel dálkového vedení, kde byla v roce 1997 položena podél původního kabelu nová trasa. Od Čenětic směrem na východ odbočuje další větev, procházející lesem k jihu do Petříkova.
 
Katastrálním územím obce prochází od severozápadu k jihovýchodu páteřní vrchní vedení VVN 22kV, které napájí obec elektrickou energií.
 
Na území obce není žádná povolená skládka.
 

Kulturní a osvětová činnost v obci 

V obci v současné době velmi aktivně pracuje "Sbor dobrovolných hasičů". Kromě své hlavní náplně požární ochrany a prevence, pořádá také každoročně zábavu a hasičské soutěže pro děti i pro dospělé. Každé léto členové sboru dobrovolných hasičů pořádají pobyt s dětmi v přírodě u Sázavy.
 
Budova hasičské zbrojnice je v Čeněticích i v Křížkovém Újezdci. V Čeněticích je v přízemí umístěna garáž a v patře klubovna.
 
Funkci požární nádrže plní rybník v centru obce Čenětice i Křížkový Újezdec.
 
Od roku 1974 je v obci vedena kronika.
 

Podnikání v obci 

V obci Křížkový Újezdec sidlí dvě truhlářské dílny, maloobchod. V Čeněticích má sídlo stavební firma.
 
Podle rozboru současného stavu je v katastrálním území Křížkový Újezdec 27 vlastníků zemědělské půdy, z nichž 4 vlastníci přímo hospodaří. Zhruba na 50% půdy hospodařilo ZD Modletice. Na jižním konci obce Křížkový Újezdec je situována zemědělská účelová výstavba. Je zde halový seník, který byl v užívání ZD a velkokapacitní kravín, který společně s přilehlými pastvinami získal v restituent.
 

Komunikace 

Katastrálním územím prochází jediná páteřní komunikace spojující směrem na severo-východ Radějovice a Olešky a směrem východním přes sousední Petříkov vede do Velkých Popovic. Nejkratší spojení do spádové obce Kamenice a do Prahy je připojení na silnici II/603 Praha - Benešov u Mandavy.
Územím ani v jeho blízkosti neprochází žádná železniční trať ani vlečka a nenalézá se zde žádná letištní plocha.
 
Čeněticemi a Křížkovým Újezdcem prochází trasa cyklistické stezky Praha - Vídeň, která prochází z Petříkova do Čenětic po silnici III. třídy č. 00326.