povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Oficiální název: Křížkový Újezdec

 2. Důvod a způsob založení
  1. Obec Křížkový Újezdec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  2. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
 3. Organizační struktura
  1. Starosta: Ing. Ondřej Bobek
  2. Zástupce: Ing. Marek Světlík
 4. Kontaktní spojení:
  1. Tel.: viz sekce kontakty
  2. Fax: -
 5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
  • číslo účtu: 288260310/0300
 6. Identifikační číslo organizace (IČO): 00 240 397
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00240397
 8. Rozpočet: www.krizkovyujezdec.eu/rozpocet
 9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
  1. Obecní úřad Křížkový Újezdec 37, 251 68 Křížkový Újezdec, e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu
  2. žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
 10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)
  1. Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).
  2. Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.
  3. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
 11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)
  1. Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu: Obecní úřad Křížkový Újezdec 37, 251 68 Křížkový Újezdec, e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu.
  2. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
 12. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)
  1. Běžné formuláře lze získat v podatelně: Obecní úřad Křížkový Újezdec 37, 251 68 Křížkový Újezdec, e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu, ostatní na pověřeném úřadě města Říčany.
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (popisy postupů pro řešení životních situací)
  1. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
  2. Všechny informace lze získat přímo na: Obecní úřad Křížkový Újezdec 37, 251 68 Křížkový Újezdec, e-mail: obec@krizkovyujezdec.eu.
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací nestanoveno.
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
  1. doposud nebyl žádný požadavek
 16. Seznam organizací (seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
 17. Obec Křížkový Újezdec je zřizovatelem následujících příspěvkových organizací:
  1. Jednotka sboru dobrovolných hasičů
  2. Obecní knihovna